Privacy statement

Home Privacy statement

Privacy Statement

Versie 25-05-2023

Inleiding

Euphoria verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u onze websites bezoekt en wanneer u gebruik maakt van onze diensten en daarbij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Omdat op basis van uw inloggegevens of aan de hand van ingevoerde persoonsgegevens of aan de hand van technische gegevens bekend of mogelijk te achterhalen is wie u bent, worden hiermee persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Europese privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijkheid

Euphoria levert hardware- en softwareoplossingen en ondersteunende diensten aan haar Klanten. Met deze producten en diensten worden persoonsgegevens verwerkt onder verantwoordelijkheid van betreffende Klanten. Dit maakt Euphoria de Verwerker in de zin van de AVG.

Naast de hiervoor benoemde verwerking van persoonsgegevens worden er via onze websites ook gegevens verwerkt van sitebezoekers, prospects, klanten en sollicitanten. Bij deze verwerkingen is Euphoria formeel Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Euphoria heeft een FG aangesteld om te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op een veilige manier gebeurt, conform de eisen en richtlijnen die de wet hieraan stelt. Als u vragen heeft over privacy-aspecten van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u deze richten aan:

Waarvoor we uw gegevens gebruiken

Euphoria verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om door u gereden routes te kunnen registreren en aan u te presenteren;
 • om uw bestelling via de webshop te kunnen leveren;
 • om bestelde abonnementen te kunnen registreren;
 • om uw bestelling te kunnen factureren;
 • om u te kunnen authenticeren wanneer u inlogt in een app;
 • om uw sollicitatie of een ander contactverzoek te kunnen verwerken;
 • om werking en gebruik van onze diensten te kunnen monitoren en de inhoud te kunnen verbeteren.

Wat de rechtsgrond voor de verwerking is

Euphoria mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme rechtsgrond voor is. Deze rechtsgrond is bij het leveren van onze diensten en bij het gebruik van de webshop: het uitvoeren van een (koop)overeenkomst.

Voor de andere doeleinden is de rechtsgrond dat u daar bij het gebruik van onze apps, onze apparaten of ons portaal zelf expliciet mee instemt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kan Euphoria navolgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Wanneer u inlogt: gebruikersnaam, wachtwoord;
 • Wanneer u een bestelling plaatst: naam, adres, postcode, plaats, land, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, BTW-nummer;
 • Wanneer u een abonnement neemt: kenteken(s) voertuigen, naam, adres, postcode, plaats, land, rekeningnummer (IBAN), bedrijfsnaam;
 • Wanneer u gebruik maakt van onze apps of apparaten: chauffeurskaartnummer, telefoonnummer, locatie, indicaties tbv passend vervoer;
 • Diverse browse-gegevens mbt uw activiteiten binnen het portaal.

Locatiegegevens

Om de locatie gedurende het verloop van een rit goed te kunnen registreren worden, wanneer de app actief is, op de achtergrond, elke minuut, de GPS-coördinaten van de huidige locatie vastgelegd. Hiermee kunnen we naast het verzorgen van een adequate rittenregistratie aan het eind van een rit ook een kaartje met daarop de gereden route aan u presenteren.

In kaart brengen websitebezoek (cookies)

Euphoria gebruikt cookies om het gebruik en de werking van de portalen en programma’s te kunnen monitoren en verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een portaal wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Euphoria gebruikt cookies van Google Analytics en DoubleClick.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, maar dit kan ten koste gaan van uw gebruikservaring. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens delen met anderen

Euphoria kan andere organisaties inzetten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer dat het geval is sluiten wij een zgn. Verwerkersovereenkomst met deze partij om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd blijft. Euphoria blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze verwerkingen.

Euphoria verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend aan anderen verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

DataStudio

Wanneer u gebruik maakt van de dienst DataStudio zal Euphoria gegevens doorgeven aan organisatie Stofloos. Met deze organisatie is een Verwerkersovereenkomst gesloten. Hiermee is formeel geregeld dat alle voorwaarden en restricties die gelden voor de verwerking van persoonsgegevens door Euphoria op dezelfde wijze opgelegd zijn aan deze onderaannemer.
Stofloos krijgt uitsluitend die gegevens door die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de DataStudio-functionaliteit. Ze mogen deze gegevens ook alleen maar in het kader van DataStudio verwerken en kunnen en mogen ze dus nooit voor een ander doel gebruiken.
Euphoria blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens door Stofloos.

Hoe lang we gegevens bewaren

Euphoria zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn(en) zijn:

 • Wanneer u een bestelling plaatst: gedurende de verwachte levensduur van het bestelde product;
 • Wanneer een dienst geleverd wordt vanuit een abonnement: gedurende de looptijd van het afgenomen abonnement.

Deze bewaartermijnen gelden tenzij wet- en regelgeving onder specifieke omstandigheden een andere minimale of maximale termijn vereist, bijvoorbeeld i.g.v. gegevens m.b.t. een financiële transactie.

Geheimhouding

Alle medewerkers van Euphoria die toegang zouden kunnen hebben tot uw gegevens zijn gescreend aan de hand van een VOG en hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Beveiliging

Euphoria neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Euphoria organiseert haar informatiebeveiliging via een Information Security Management Systeem (ISMS) en is ISO27001-gecertificeerd.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Supportafdeling, via:

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens en de verwerking

De geldende privacywetgeving heeft geregeld dat u als betrokkene een aantal rechten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen, te laten verwijderen of te laten overdragen. U heeft ook het recht om de verwerking te beperken, of te staken. Ook als u eerder expliciet akkoord gegeven heeft op een specifieke verwerking kunt u dit akkoord te allen tijde intrekken.

U dient uw verzoek altijd te richten aan de Verwerkingsverantwoordelijke van betreffende verwerking. Wanneer dat Euphoria zelf is, en dus niet een van haar Klanten, dan kunt u een verzoek m.b.t. deze rechten richten aan:

 • Postadres: Wilhelminapark 36, 5041 EC Tilburg
 • Mailadres: fg@cabman.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zullen wij contact met u opnemen en om bevestiging vragen. Afhankelijk van de situatie en het soort gegevens kan het zijn dat we u vragen om een identiteitsbewijs te tonen, om te controleren of het inderdaad om uw gegevens gaat.
Euphoria zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u deze richten aan:

Euphoria zal uw klacht vertrouwelijk behandelen.

Als uw klacht over de verwerking door Euphoria niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kunt u een klacht hierover richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens, via:

//]]>